Menu Close

Paslaugos

Logopedas 

Teikia logopedinę pagalbą vaikams, turintiems kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų bendrojo ugdymo ir specialiojo ugdymo grupėse. Konsultuoja tėvus (globėjus), pedagogus dėl kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų šalinimo; vykdo švietimą aktualiais vaikų kalbos ugdymo, kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų šalinimo klausimais.

Specialusis pedagogas 

Tiria ir įvertina specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų gebėjimų ir pasiekimų lygį. Pritaiko specialiųjų poreikių vaikams tinkamus ugdymo metodus, programą, turinį, priemones. Sudaro individualias pažintinės veiklos, kalbos, socialinių įgūdžių ugdymo programas. Informuoja pedagogų tarybą, vaiko gerovės komisiją, vaiko tėvus apie vaiko ugdymosi pažangą, sunkumus ir problemas.

Judesio korekcijos specialistas

Atlieka korekcinę mankštą, masažus, koreguojančią patologinių judesių terapiją, formuoja taisyklingus judesius, atlieka terapijas pagal ligos indikacijas, konsultuoja tėvus ir pedagogus kineziterapiniais klausimais.

Psichologas 

Dirba su elgesio, emocinių, bendravimo problemų bei kitų sutrikimų turinčiais vaikais, psichologiškai konsultuoja vaikus, tėvus, globėjus, pedagogus, teikia rekomendacijas dėl vaikų ugdymo tėvams (globėjams) ir pedagogams, esant poreikiui, psichologiškai įvertina vaiką, atlieka psichologinius tyrimus, vykdo tėvų ir pedagogų psichologinį švietimą.

Meninio ugdymo pedagogas  

Organizuoja vaikų muzikinį ugdymą, individualizuoja ir diferencijuoja ugdymą pagal vaikų gebėjimus ir amžių, bendradarbiauja su grupių pedagogais: lanksčiai derina savo muzikinę veiklą su grupės veikla, organizuoja įvairius renginius ir šventes, rengia vaikus dalyvauti įvairiuose koncertuose, konkursuose, projektuose.

Vaikų maitinimo ir higienos administratorius

Užtikrina maisto vaikams kokybę pagal naujausius vaikų mitybos reikalavimus, kontroliuoja sanitarinių – higieninių reikalavimų laikymąsi įstaigoje, inicijuoja darbuotojų profilaktinių sveikatos tikrinimų bei pirmos medicininės pagalbos ir higieninių įgūdžių atnaujinimą. Stebi vaikų sveikatos būklę, adaptaciją, suteikia vaikams, esant reikalui, pirmąją medicininę pagalbą.

Skip to content