• Logopedas – teikia logopedinę pagalbą vaikams, turintiems kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų bendrojo ugdymo ir specialiojo ugdymo grupėse. Konsultuoja tėvus (globėjus), pedagogus dėl kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų šalinimo; vykdo švietimą aktualiais vaikų kalbos ugdymo, kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų šalinimo klausimais.

  • Specialusis pedagogas – tiria ir įvertina specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų gebėjimų ir pasiekimų lygį. Pritaiko specialiųjų poreikių vaikams tinkamus ugdymo metodus, programą, turinį, priemones. Sudaro individualias pažintinės veiklos, kalbos, socialinių įgūdžių ugdymo programas. Informuoja pedagogų tarybą, vaiko gerovės komisiją, vaiko tėvus apie vaiko ugdymosi pažangą, sunkumus ir problemas.

  • Judesio korekcijos pedagogas – atlieka korekcinę mankštą, masažus, konsultuoja tėvus ir pedagogus sveikos gyvensenos klausimais.

  • Kineziterapeutas – atlieka koreguojančią patologinių judesių terapiją, formuoja taisyklingus judesius, atliekamos terapijos pagal ligos indikacijas, konsultuoja tėvus ir pedagogus kineziterapiniais klausimais.

  • Sveikatos priežiūros specialistas – suteikia vaikams, esant reikalui pirmąją med.pagalbą. Stebi naujų vaikų sveikatos būklę, adaptaciją, atlieka sergamumo analizę.

  • Meninio ugdymo pedagogas – organizuoja vaikų muzikinį ugdymą; individualizuoja ir diferencijuoja ugdymą pagal vaikų gebėjimus ir amžių; bendradarbiauja su grupių pedagogais: lanksčiai derina savo muzikinę veiklą su grupės veikla, organizuoja įvairius renginius ir šventes; rengia vaikus dalyvauti įvairiuose koncertuose, konkursuose, projektuose.

  • Psichologas – dirba su elgesio, emocinių, bendravimo problemų bei kitų sutrikimų turinčiais vaikais; psichologiškai konsultuoja vaikus, tėvus, globėjus, pedagogus, teikia rekomendacijas dėl vaikų ugdymo tėvams (globėjams) ir pedagogams; esant poreikiui, psichologiškai įvertina vaiką; atlieka psichologinius tyrimus; vykdo tėvų ir pedagogų psichologinį švietimą.

To Top