Lopšelis – darželis veiklą organizuoja vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija,Vaiko teisių konvencija, Švietimo, vietos savivaldos ir kitais įstatymais,Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais ir kitais norminiais dokumentais: darželio nuostatais, strateginiu planu, darželio metine veiklos programa, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis. Kiekvienas darželio darbuotojas dirba vadovaudamasis minėtais dokumentais ir pareiginėmis instrukcijomis.

Sudaromos dvišalės sutartys tarp darželio ir ugdytinių tėvų (globėjų).

To Top